อบจ ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2554 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายพรเทพ ชามขาว สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม

    นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 174 คน รุ่นที่ 2 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 196 คน และรุ่นที่ 3 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 169 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกลยาเสพติด ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นชาวพุทธบุตร การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่(ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระวิทยากร จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม”


    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรม

    สำหรับการจัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ให้เกิดการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นได้ว่าจากหัวข้อการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลากหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะพระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตของเรา เพื่อส่งเสริมให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ในการนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การจัดการอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จนสามารถนำความรู้ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงบังเกิดผลเป็นความสำเร็จ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว


 เรื่องอื่น ๆ
เด็กภูเก็ต
26 พฤษภาคม 54 20:27
เป็นโครงการที่ดีมากๆ
1
Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink